vize sdružení | naše činnost| představitelé sdružení | stanovy | média | baroko

STANOVY SPOLKU
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.
Úplné znění ke dni 5.6.2014

Čl. 1
Název, charakter a sídlo spolku
1. Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu §3045 občanského zákoníku ve spojení s § 214 a násl.
2. Název sdružení se s ohledem na §216 občanského zákoníku mění na Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. (dále jen „Spolek“).
3. Spolek je nezávislým a dobrovolným sdružením členů, které spojuje společný zájem na uchování hmotného i nehmotného dědictví obce Dolní Chabry. Spolek působí na celém území České republiky.
4. Spolek sídlí na adrese: hlavní město Praha.


Čl. 2
Základní cíle spolku
Spolek je založen s cílem zachovávat paměť obce Dolní Chabry, pečovat o historické a kulturní dědictví na území obce, přispívat k trvale udržitelnému rozvoji obce a chránit životní prostředí a krajinu v obci a jejím okolí. K základním cílům spolku tedy patří:
a) Péče o historické a kulturní památky hmotné i nehmotné povahy, ochrana kulturního dědictví
b) Informování občanů o stavu historického a kulturního dědictví, jakož i o možnostech jeho ochrany a o záměrech a činnostech ohrožujících nebo poškozujících životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty obce a jejího okolí.
c) Povzbuzování zájmu obyvatel obce o historické a kulturní dědictví jejich bydliště, jakož i posilování historického povědomí o dědictví obce mezi širší veřejností.
d) Prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného rozvoje obce a jejího okolí, včetně podpory aktivní účasti veřejnosti ve správních a jiných řízeních týkajících se ochrany kulturních památek a životního prostředí v obci a jejím okolí.
 
Čl. 3
Činnost spolku

K dosažení uvedených cílů spolek vyvíjí následující činnosti:
a) Usiluje o navázání úzké spolupráce s ostatními zainteresovanými jednotlivci a subjekty, zejména s vlastníky a odbornými pracovišti.
b) V součinnosti s vlastníky, ÚMČ Dolní Chabry a dalšími organizacemi přispívá k péči o historické a kulturní dědictví a k ochraně krajiny a životního prostředí.
c) Provádí informační, dokumentační, poradenskou a publikační činnost. Působí na veřejnost, zejména na děti a mládež, a usiluje o zapojení seniorů.
d) Organizuje kulturní akce, kampaně i petiční aktivity zaměřené na ochranu památek v obci a jejím okolí, účastní se správních a jiných řízení, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany kulturních památek a životního prostředí.
e) Za účelem realizace uvedených cílů spolku získává prostředky na svou informační, osvětovou a kulturní činnost, včetně prostředků na údržbu a obnovu historických a kulturních památek obce.
Čl. 4
Členství

1. Členství ve spolku je řádné a čestné.
2. Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby po dovršení 15-ti let věku a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán.
3. O přijetí za řádného člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky.
4. Řádné členství vzniká ke dni rozhodnutí výboru o přijetí žádosti o členství.
5. Řádné členství zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru spolku, není-li v oznámení uvedeno jinak;
b) úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) vyloučením člena, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak; výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku dle čl. 2 těchto stanov nebo pro porušení členských povinnosti dle čl. 5 těchto stanov,
e) zánikem spolku.
6. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze. Čestným členem může být fyzická či právnická osoba bez ohledu na státní příslušnost, která souhlasí s cíli spolku, hájí jeho dobré jméno a podporuje činnost spolku při uskutečňování jeho cílů. Čestné členství vzniká a zaniká rozhodnutím členské schůze.
7. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Řádný člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány spolku,
c) být volen do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, včetně práva odvolat se ke členské schůzi,
e) být informován o akcích spolku,
f) účastnit se akcí spolkem pořádaných.
2. Řádný člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, zejména aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
f) aktivně se účastnit schůzí spolku a včas omlouvat svou neúčast.

 
Čl. 6
Organizační struktura a orgány spolku
Strukturu spolku tvoří členská schůze, výbor spolku, předseda a místopředseda-jednatel, hospodář, revizor a případně další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze. Funkční období volených orgánů je pět let.
A) Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové spolku.
2. Zasedání členské schůze svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor je povinen svolat členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce vždy, když o to požádá nejméně třetina řádných členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou uvedl člen v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu v seznamu členů. Součástí informace je návrh programu zasedání. Datum a místo konání zasedání členské schůze výbor oznámí členům nejméně 10 dnů před jeho konáním.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina všech řádných členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
4. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných řádných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku vyžaduje minimálně nadpoloviční většinu hlasů všech řádných členů spolku.
5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při ohlášení členské schůze v souladu s odstavcem 1 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných řádných členů spolku.
6. Usnesení na členské schůzi lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně s využitím technických prostředků. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Za hlasování uskutečněné písemně nebo s využitím technických prostředků se považuje i hlasování takovým způsobem, že členové odevzdají své hlasy písemně před konáním členské schůze.
7. O konání členské schůze se pořizuje zápis.
8. Členská schůze:
a. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
b. rozhoduje o změnách stanov spolku, vydává organizační řád,
c. rozhoduje o počtu členů výboru spolku, volí a odvolává členy výboru spolku a revizora; podle potřeb spolku rozhoduje o zřízení či zrušení dalších orgánů spolku, volí a odvolává představitele těchto orgánů,
d. schvaluje zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření, včetně roční účetní závěrky, revizní zprávu a rozpočet,
e. stanovuje úkoly spolku pro příslušné období,
f. rozhoduje o zrušení spolku, o schválení dohody o vstupu právnické osoby, o udělení čestného členství,
g. může si vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti spolku, případně změnit rozhodnutí či opatření výboru spolku či jiného orgánu spolku.
9. Rozhodnutí lze přijímat i mimo členskou schůzi. V takovém případě zašle výbor návrh rozhodnutí písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu uvedenou v seznamu členů. Návrh rozhodnutí bude obsahovat také (i) 10-ti denní lhůtu pro vyjádření člena, pro začátek jejího běhu je rozhodné datum doručení návrhu členovi, a (ii) podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle předchozí věty výboru souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů. Rozhodnutí dle tohoto odstavce 9. včetně dne jeho přijetí oznámí výbor všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
B) Výbor spolku, předseda, místopředseda-jednatel a hospodář
1. Výbor spolku (dále jen „výbor“) je statutárním a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
2. Členy výboru volí členská schůze na základě návrhu některého ze členů spolku. Výbor má nejméně 5 členů. Přesný počet členů výboru, který je vždy lichý, stanovuje členská schůze.
3. Výbor svolává předseda či místopředseda-jednatel nejméně šestkrát ročně.
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
5. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
6. Usnesení ve výboru lze přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo s využitím technických prostředků. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

                                                    7. Výbor zejména:

a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu-jednatele a hospodáře,
b) koordinuje činnost spolku,
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, každoročně jí předkládá zprávu o činnosti, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku a zrušení členství.

8. Předseda, místopředseda-jednatel a hospodář, případně jiný písemně zmocněný člen výboru, zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Předseda má právo zplnomocnit místopředsedu-jednatele výkonem svých pravomocí. V případě, že předseda, místopředseda-jednatel nebo hospodář nevykonává svou funkci déle než dva měsíce, funkce se na základě pověření výboru ujme jiný člen výboru.
9. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor spolku.

C) Revizor
1. Revizor je nezávislým kontrolním orgánem spolku, kterého volí členská schůze. Nemůže současně zastávat funkci ve výboru spolku.
2. Revizor dohlíží na hospodaření a činnost spolku, má právo účastnit se jednání výboru a vznášet své připomínky k činnosti spolku.
3. Alespoň jedenkrát ročně předkládá revizor členské schůzi revizní zprávu.
D) Další orgány
Členská schůze může podle potřeb spolku na návrh výboru rozhodnout o zřízení dalších orgánů spolku (např. kancelář spolku, kronikář, mluvčí) a o rozsahu jejich pravomocí, případně tyto orgány zrušit.
Čl. 7
Hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací, hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary a příspěvky právnických a fyzických osob, dotace, granty, vstupné z benefičních akcí pořádaných spolkem v souladu s jeho cíli (např. dobrovolné vstupné na koncerty) a veřejné sbírky. Spolek může dále získávat prostředky na svou činnost jinou výdělečnou činností. Výdaje spolku tvoří prostředky vynakládané na činnosti za účelem dosažení cílů podle těchto stanov.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
Čl. 8
Zánik spolku
1. Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik nebo sloučení s jiným spolkem hlasováním vysloví nadpoloviční většina všech řádných členů spolku.
2. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku dne 5.6.2014 a v plném znění nahrazují stanovy přijaté členskou schůzí dne 16. září 2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------