sponzoři| opravy | varhany| obraz

Bankovní spojení:
220920052/0300

srpen 2023 Oprava sochy sv. Václava
Celkové náklady činí 200 000 Kč.Obec uspořádala veřejnou sbírku na její opravy. Náš spolek na opravu sochy přispěl částku 50 000 Kč. 

červenec 2023 - Opravena druhá část havarijní zdi areálu kostela.
Za náš spolek jsme přispěli částku 50 000 Kč

6. dubna 2022 - Zrestaurován obraz Panny Marie – Immakulaty
Z darů občanů a prodejem knihy o Dolních Chabrech byla financována renovace obrazu Panny Marie – Immakulaty. Obraz se navrátil z restaurátorské dílny ak. malíře Miroslava Slavíka nazpět do kostela Stětí sv. Jana Křtitele 6. dubna. Léty již poničená olejomalba na plátně, zasazena do barokního iluzivního oltáře je již třetím obrazem chaberského kostela, který se podařilo zachránit. Opraven a nově pozlacen byl i původní dřevěný rám. Celkové náklady na opravy činily 43 700 Kč.

24.6.2019 - Zrestaurován obraz "Stětí sv. Jana Křtitele"
Na svatojánský večer se uskutečnil varhanní koncert na počest zrestaurovaného obrazu s výjevem patrona našeho kostela. Barokní obraz byl původně oltářním nástavcem a je možné, že je nejstarší malbou v chaberském kostele. Restauraci provedl ak. malíř Miroslav Slavík. Náklady v hodnotě 15 000 Kč byly uhrazeny z výtěžku koncertů a darů občanů.

24.6.2018 - Zrestaurován obraz "Křest Ježíše Krista"
Sdružení se podařilo nechat zrestaurovat zničený obraz ležící přes 40 let ve zvonici. Oprav se ujal ak. malíř Miroslav Slavík. Obraz byl na sv. Jana 24. 6. slavnostně požehnán a k této události se uskutečnil koncert. Opravy ve výši
65 000 Kč byly financovány z výtěžku akcí OSOP a darů občanů. Obraz byl zavěšen na původní místo v kostele.


30.3.2017 - Růže pro zvoničku k jejímu 115. výročí
Ke 115. výročí od vystavění zvoničky 
zasvěcené Panně Marii stojící na Hrušovanském náměstí, jsme osadili její zahrádku červenými růžemi, tak jako bývala kdysi. Nyní doufáme, že růže zasazené na jaře u kapličky zpříjemní vzhled chaberské památky, potěší všechny kolemjdoucí a dokreslí tak malebnost náměstí.


5.4. 2016 - Nové osvětlení kostela
Původní, dnes již nevhodné osvětlení v kostele pocházelo z roku 1975.
Návrh nového osvětlení v lodi kostela provedl, bez nároku na honorář, arch. Zdeněk Žilka. Instalaci světel zrealizovala firma Miroslava Volfa.
Výsledek skvělého návrhu a náročné instalace v prostorách chaberského kostela dopadl skvostně, a důstojně podtrhl kolorit celého svatostánku.

Náklady na osvětlení a jejich instalaci činily 215 000 Kč
Finančně se na realizaci podílelo několik organizací:
Vlastník kostela, církev, přispěl částkou 90 000 Kč
ÚMČ Dolní Chabry 30 000 Kč
OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 85 150 Kč
Pan Josef Malý 9 850 Kč

2015 - Záchrana varhan 
V měsících květnu a červnu 2015 proběhla v kostele oprava varhan, která se podařila díky finančním darům samotných občanům, kteří přispěli na konto OSOP. 12. září na Dny evropského dědictví se v podvečerních hodinách uskutečnil první varhanní koncert po jejich opravách. Děkujeme vám!

25.9. 2014 - Likvidace dřevokazného hmyzu v krovech kostela
Dne 24. 9. 2014 probíhala praktická část mezinárodní konference u chaberského kostela věnované ochraně historických dřevěných konstrukcí. Jejím hlavním bodem byla ukázka nedestruktivní techniky ekologické likvidace dřevokazných škůdců v krovech, zejména tesaříka a červotoče působením tepla. Principem metody termosanace je nahřátí všech dřevěných konstrukcí napadených aktivním dřevokazným hmyzem vháněním horkého vzduchu do ošetřovaného prostoru a jejich postupné prohřátí na výslednou teplotu 55 st. C v celém průřezu sanovaných dřevěných prvků. Při této teplotě dochází ke srážení bílkovin, z nichž je tvořen organizmus dřevokazného hmyzu a ten bez výjimky hyne ve všech svých vývojových stádiích – vajíčko, larva, kukla, brouk.
Můžeme mluvit o obrovské náhodě, neboť z množství pražských lokalit byl arcibiskupstvím pro tuto ukázku vybrán právě chaberský kostel. Opět se ukázalo, že štěstí přeje připraveným, neboť po letech marných žádostí o granty se konečně podařilo to, oč naše Sdružení dlouho usilovalo - účinné ošetření napadených historických krovů. Náš velký dík náleží ostravské firmě Thermo Sanace s.r.o. za bezplatné ošetření kostelních krovů touto technikou.

září – říjen 2014 – Zakonzervování a následné zasypání
otevřeného prostoru podzemí kostela. Práce probíhaly pod dozorem a řízením NPÚ. Financováno z grantu Magistrátu hl. m. Prahy.

25.5.2014  - Zvonička osazená obrázky andělů 
Po zavěšení obrazu Madony s děťátkem ve zvoničce v roce 2013 se podařilo OSOP v letošním roce dosadit do zbylých výklenků dva anděly: Archanděla Michaela - anděla spravedlnosti, a anděla ochránce. Sponzorský dar na obrázky a osazení poskytla rodina Šilhových z Dolních Chaber.

2013 - Oprava zvonů ve zvonici
Ve zvonici u kostela Stětí sv. Jana Křtitele došlo 10. května 2013 k zavěšení opravených zvonů. Oprava byla svěřena firmě Boroko z Brodku u Přerova a stála 38 357,- Kč.
Přestože naše Občanské sdružení plánovalo zaplacení oprav z konta sdružení na kostel, nakonec dostalo sponzorský dar od pana Josefa Malého, který uhradil celou část oprav a za to panu Malému patří velké poděkování.

25.4.2012 - Zavěšení obrazu do výklenku zvoničky 
Do výklenku zvoničky na Hrušovanském nám. nechalo OSOP zhotovit obraz Madony s děťátkem, kde obraz chyběl dlouhá léta.

2012 - Opravy krovů kostela
Dva roky probíhaly opravy poškozených krovů na půdě kostela. Některé části krovů musely být nahrazeny, jelikož se rozpadaly díky dřevokaznému hmmyzu.
Dále byla zjištěna dvojitá podlaha půdy, mezi kterou byly zetlelé krovy pro nehodnou izolaci pod podlahou provedenou v 70. letech 20. století.
Na opravy krovů žádá granty průběžně majitel stavby - církev.

2011 - Restaurování románských maleb v apsidě

Koncem roku 2011 došlo k opravám románských maleb v apsidě chaberského kostela. Restaurátor Mgr. Miroslav Koželuh mohl malby zrestaurovat díky získanému grantu  z Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 250 000 korun, o který požádala církev.

15.8.2011- Odstranění betonového ochozu okolo kostela
Okolo kostela byl odstraněn betonový ochoz narušující statiku kostela a nahrazený kamennými oblázky. Práce provedla firma Pavla Beneše. Náklady na opravy stály 110 000 Kč. Občanskému sdružení se podařilo získat z programu Fondu T-Mobile pro zaměstnance 90 000 Kč, spoluúčast na grantu zaplatilo OSOP ze svého konta oprav.

10.4.2009Oprava vstupních dveří kostela
Opravu a restaurování prolomených dveří u hlavního vstupu kostela provedl truhlář Jan Kolář bez požadavku na odměnu a restaurátor Vít Šimek.
Restaurátorské práce včetně materiálu stály 10 000 Kč. Sdružení se nepodařilo získat grant od Nadace Občanského fora - opomíjené památky, o který požádalo, nevyhnutelné opravy vstupních dveří zaplatila církev.

5.5. 2008 - Opravy ukradených okapů
Ve špatné situaci se stavba kostela ocitla po návštěvě nenechavců, kteří odcizili měděné okapové roury a voda stékala po zdech stavby.
V květnu 2008 na naší žádost nechal okapy opravit pan Josef Malý, kterému děkujeme.

20.1. 2008 -  Vzácné sochy zachráněny
Oltářní sochy nevhodně uložené ve zvonici na naší žádost byly převezeny do depozitáře Arcibiskupství pražského. Tím byly uchráněny nejen před zloději, ale také před jejich poškozením.