sponzoři| opravy | varhany | obraz


V měsících květnu a červnu 2015
proběhla v kostele oprava varhan


12. září na Dny evropského dědictví se v podvečerních hodinách uskutečnil první varhanní koncert po jejich opravách.


------------------------------------------------------------------------------------------------
Záchrana varhan v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Dolních ChabrechVarhany se rozeznějí již v létě (prosinec 2014)

Velmi mile nás překvapil zájem nejen občanů Chaber darovat ze svého často i nemalé částky na záchranu varhan. Předběžný rozpočet na zrestaurování nástroje je 99.000 Kč bez DPH. Samotná oprava varhan bude probíhat v letních měsících roku 2015.

Náš spolek se dle svých možností podílel na projektu záchrany varhan uspořádáním koncertu k srpnovému svátku Stětí sv. Jana Křtitele a zahájil tak akci „Ať varhany znovu znějí.“ Mezi prvními dárci byli členové komorního pěveckého souboru Vocalica, návštěvníci koncertu a členové našeho spolku. Během dvou měsíců se přidali další dárci: manželé Francovi, rodina Miroslava Stejskala - člena OSOP, Radek Konečný, manželé Čihákovi, paní Naděžda Žilková, pan Jan Zrzavý, Beringerovi, ing. Naděžda Žilková,  nejmenovaná členka OSOP, a členové TOP09 a nezávislí, kteří věnovali celý zůstatek předvolebního fondu. Celkem se na varhany podařilo získat 100.000 Kč! Všem dárcům touto cestou mnohokrát děkujeme a velice si jejich odhodlání vážíme. Zároveň dáváme na vědomí, že akce „Ať varhany znovu znějí“ je tímto ukončena. Náš spolek vás bude i nadále průběžně informovat o záchraně varhan.

                       ---------------------------------------------------------------

S případnými dotazy na aktuální stav projektu záchrany varhan se můžete obracet na Kateřinu Šilhovou Šafránkovou, email: ak.silsaf@gmail.com

                  ------------------------------------------------------

 
Ať varhany znovu znějí...    (září  2014)

Dne 31. 8. 2014 se uskutečnil v kostele velmi pěkný koncert ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele. Jelikož se náš spolek rozhodl spolufinancovat projekt záchrany varhan, byl výtěžek vstupného z koncertu ve výši 3.280,- Kč věnován na jejich plánovanou opravu. Mnohokrát tedy touto cestou děkujeme všem, kteří již v rámci koncertu i bezprostředně po něm na tuto opravu přispěli a budeme vděčni za jakékoli finanční dary, které přispějí ke zdárnému dokončení díla - oprava varhan bude nákladná.

 Rozpočet na opravy varhan - celkem 99000 Kč bez DPH
 Opravy jsou plánovány na teplejší období roku, v dubnu  až srpnu 2015. Historie, současný stav,
a návrh na opravu a zprovoznění varhan 


Zpracoval:
Štěpán Svoboda V Praze, dne 10. 4.2012
organolog Arcidiecéze pražské


I. Historie:
Varhany postavila v r. 1904 pražská varhanářská firma Rejna-Černý. Drobnou záruční opravu provedla firma v r. 1906. Za I. světové války byl nástroj za zajímavých okolností uchráněn od rekvizice cínových píšťal pro válečný průmysl. Další opravy nejsou zaznamenány, drobnou údržbu – čištění a ladění nástroje prováděl patrně místní varhaník.

II. Popis současného stavu:
Varhany jsou umístěny ve štíhlé dvouvěžové skříni s centrálním nízkým mezipolem, pedál je umístěn v ohrádce v evangelním rohu kruchty.
Architektonické zpracování skříně je pro firmu Rejna-Černý netypické, skříň připomíná nástroje o několik desetiletí starší. Díky nízkému střednímu poli je také kostel prosvětlen západním oknem.

Nástroj je řemeslně zpracován na vysoké úrovni jako ostatně většina nástrojů firmy Rejna-Černý, použité materiály – dřevo, cín jsou kvalitní.

Varhanní skříň je sporadicky při podlaze kruchty napadena aktivním červotočem, poněkud více je napadena ohrádka pro pedál
a pedálové píšťaly.

Skříň je pojednána v šedém dekoru, drobné řezby a hlavice sloupků věží jsou bronzovány.
V prospektu jsou exponovány původní cínové píšťaly.
Nástrojů firmy Rejna-Černý s původním prospektem je dochováno velmi málo a činí ze zdejších varhan velkou pozoruhodnost. Foto č.1 Čerstvé výsypy aktivního červotoče

Zadní stěna skříně je pobita několik milimetrů silnou azbestovou izolací z důvodů nešťastně zvoleného zasklení západního okna, jehož některé segmenty se chovají opticky jako čočka-spojka s ohniskem na zadní stěně skříně – s rizikem následného požáru. Zvolené celoplošné pobití znemožňuje přístup do píšťaliště a efektivní ladění varhan.

Hrací stůl je umístěn za zábradlím kůru, klaviatury, manubria rejstříků, popisky rejstříků a pedálnice v původním a dobrém stavu. U man. klaviatury jsou menší boční vůle a hlučné (klapavé) dorazy cca 10 tónů.

Dispozice varhan:
Manuál, C – f´´´ Pedál, C – d´
Principal 8´ Subbass 16´
Salicional 8´
Kryt 8´
Oktava 4´ Ped. spojka - šlapka
Flauta 4´ Piano, Forte - šlapky

Vzdušnice manuálová a pedálová jsou kuželkové, rejstříkový kanál umístěn uprostřed manuálové vzdušnice. Tónové ventily jsou kuželky s vedením. Lavičky prima vista v dobrém stavu.

Traktura mechanická, v manuálová v dobrém stavu, pedálová traktura je značně znečistěna a zanesena prachem v rozmezí od úhelníků v zadní části skříně až po vzdušnici a zvláště ve velké oktávě hlučná (vrzání, klapání). U cca 10 tónů nízký zdvih tón. ventilu (regulace).

Píšťalový fond je kompletní, píšťaliště je značně zaprášeno.
Zátky krytých dřevěných píšťal těsní, okožení se zdá v pořádku, ladící plechy otevřených píšťal jsou prima vista nepoškozené.

Cínové a zinkové píšťaly mají ojedniněle poškozené či utržené ladicí štůčky, u dvou píšťal jsou pomačkané jejich horní konce.
Několik kusů prospektových cínových píšťal je drobně deformováno.

Pedálové Lg píšťaly jsou napadeny červotočem a zejména znečistěny napadaným stavebním materiálem z půdy, prachem a špínou.

Ladění je 432 při cca 6°C, temperatura rovnoměrná.

Vzduchová soustava
Vzduch dodává klínový čerpací měch, který je v dobrém stavu. Zásobní měch je skládaný, okožení se zdá v pořádku, vodící nůžky jsou uvolněné, horní deska nejde paralelně, ale ve středním rozsahu se naklání a ukazatel náplně (čert) drhne o výplň postamentu, což se projevuje i na zvuku varhan.
Na rám měchu je připevněn plechová redukce k připojení na ventilátor. Tato redukce způsobuje značné úniky vzduchu. Ventilátor zn. Janka (nebyl určen pro varhany) je spolu s pohánějícím motorem odpojen, amatérské připojení se ukázalo jako nefunkční a zřejmě bylo i hlučné.


III. Stručný návrh opravy


Varhany jsou dnes hratelné pouze nouzově, zejména z důvodu poškozené a netěsnící vzduchové soustavy. Alarmující je výskyt aktivního červotoče a značné zanesení pedálového stroje. V jádru se však jedná o velmi kvalitní nástroj! V případě provedení opravy a následující pravidelné údržbě nástroje (kontrola výskytu červotoče, ladění, čištění) lze předpokládat jeho životnost na mnoho desítek let bez nutnosti větší investice.

Varhanní skříň
• očistit, odstranit provizorní prvky (šrouby, hřebíky), elektroinstalaci (lampy) na prospektu
• rekonstruovat pravou zadní výplň v místě průchodu kanálu
• upravit obložení zadní stěny tak, aby bylo možno vyjímat výplně a zjednat tak přístup do píšťaliště, zachovat ochranou funkci obložení
• skříň z vnitřní strany konzervovat proti dřevokazům, stejně tak podlahu uvnitř varhan
Hrací stůl
• vyčistit vnitřek hracího stolu, konzervovat proti dřevokazům
• kontrola regulačních matiček traktury v hracím stole (protáčející či zatuhlé vyměnit)
• kotrola, případná oprava a seřízení pedálové spojky
• odstranění klapání manuálových kláves (dorazy) a pedálnice
• konzervace podia pod hracím stolem

Traktura
• kontrola všech abstraktů, úhelníků, tónových trámců pod vzdušnicí, opravit poškozené, zregulovat
• zvláštní zřetel na pedálovou trakturu – vyčištění a oprava

Vzdušnice (manuálová i pedálová)
• po vyjmutí píšťalového fondu otevření kancel i rejstříkového kanálu, vyčištění, konzervace, kontrola chodu kuželek, případná oprava
• kontrola oříšků, filců, matiček, výměna vadných
• očištění a konzervace štoků a laviček
• zakrytí kancel po kontrole organologem

Píšťaly
• dřevěné – vyčištění, konzervace, kontrola okožení špuntů, vyčištění pedálovách píšťal, v případě většího napadení dřevokazy i petrifikace
• kovové – vyčištění, vyrovnání deformací korpusů a noh píšťal, vyletování poškozených ladiček, trhlinek atd.

Vzduchové hospodářství
• vyčistit podlahu pod měchem, horní desku měchu a celý postament
• vyčištění vnitřku zásobního měchu, kontrola zpětných a pojistných ventilů
• oprava vedení měchu, zajištění bezvadného paralelního vedení měchu
• zabalení cihel zátěže měchu, spočítat kusy zátěže a na rám měchu poznamenat počet a tlak vzduchu
• pořídit nový tichoběžný varhanní motor, zhotovit kanál, připojení na měch, regulační aparát
• zhotovit krycí bednu motoru a to jako pochozí (schody) dle instrukcí organologa

Intonace a ladění
• odstranit drobné intonační defekty, vyrovnat intonaci co do síly
• ladit rovnoměrnou temeraturou, výška ladění stávající

Ostatní práce
• při kolaudaci předložit zprávu o všech provedených úkonech