Výroční schůze

Výroční schůze Občanského sdružení
 

Z á p i s

z výroční členské schůze
Občanského sdružení na ochranu památek
v Dolních ChabrechDatum konání: 21. března 2011 v 18,00 hodin - euroinfosál Chaberského dvora


Přítomni: hosté – Eva Kabátová – Arcibiskupství pražské
ThDr. Stanislav Prokop – děkan
Miroslav Malina – starosta MČ Dolní Chabry
Ing. Alena Nigrinová – místostarostka, předsedkyně kulturní komise
Sůvy - zástupci ochránců přírody – 2 členové
OSOP – celkem 20 členů

Omluveni: z hostů – rektor kostela P. P. Budský, PhDr. Z.Dragoun (NPÚ), PhDr. M.Tryml (NPÚ), p. J.Malý (MČ D.CH.)
z členů OSOP – P. Bláha (nemoc), E.BradováProgram: 1. úvod
2. zpráva o dosavadní činnosti OSOP za uplynulé období
3. zpráva o hospodaření OSOP za uplynulé období
4. promítnutí DVD
5. informace o současném stavu a vývoji oprav kostela (žádost o grant)
6. příspěvky hostů
7. diskuse
8. závěr schůze


1. Výroční schůzi zahájila pí. Snížková (předsedkyně) a přivítala a představila hosty. Dále stručně představila naše sdružení a důvod, proč vzniklo, jeho současnou činnost, spolupráci se školou, obcí a ochránci přírody. Potom předala slovo p. Plhoňovi (jednatel), který schůzi řídil.
2. Vzhledem k tomu, že „Výroční zprávu“ o činnosti OSOP všichni obdrželi v písemné formě, byla již doplněna jen o několik drobných informací. Od členské schůze 13.7.2010 má sdružení nově upravené Stanovy a organizační řád. Byl zvolen nový výbor, který má 5 členů. Dále máme novou adresu sídla a razítka. Sdružení má k dnešnímu dni 24 řádných členů.
3. Rovněž zpráva o hospodaření OSOP byla obsažena ve „Výroční zprávě“. Doplňující informaci přednesl hospodář sdružení p. Slušný. „Účetní uzávěrka“ za rok 2010 byla za přítomnosti revizora OSOP pí. Novákové, hospodáře a jednatele dne 23.2.2011 detailně zkontrolována a odsouhlasena.
4. V dalším bodě programu pí. Snížková představila nové DVD – dokument o chaberském kostele z pohledu jeho (kunst)historického významu a jeho současného technického stavu. Uvedla důvody, proč bylo vytvořeno - vzniklo primárně jako podpůrný materiál k získání grantu na opravy kostela, ale poslouží též k propagaci kostela a činnosti sdružení, Představila autora dokumentu, kterým je M.Pavýza. Následovalo promítnutí zmíněného DVD. Film se setkal s velkou odezvou a autorovi bylo poděkováno. Pí. Snížková ještě stručně doplnila svůj příspěvek o program akcí a aktivit na další období.
5. Paní Mgr. Kabátová z arcibiskupství poděkovala našemu OS za nabídnutou peněžní pomoc. Představila členům dokumentaci ke grantu, který byl na Ministerstvo kultury zaslán a zařazen do „havarijního programu“. V loňském roce byl grant využit na opravu části krovů a částečné zajištění statiky kostela (trhliny ve zdi atd.). Letos byla zaslána žádost na grant ve výši 1 mil. Kč na Magistrát hl.m.Prahy. Tento „magistrátní program“ by byl využit na odstranění betonového ochozu kolem kostela, částečné restaurování fresek a proti degradaci archeologických nálezů v kostele.
6. V rámci příspěvků hostů vystoupil děkan ThDr. Prokop. Vyzvednul kostel jako velký skvost na území Chaber. Dále se zmínil o tom, že je velmi důležité a ideální, aby kostel byl co nejvíce otevřen pro věřící i nevěřící veřejnost. Naše OS má jeho důvěru a bude nám nápomocen i nadále.

Pan starosta Malina se vyznal ze svého osobního vztahu ke kostelu. S faktickou pomocí a podporou od obce může naše sdružení počítat i v otázkách přímluvy na získání grantu na Magistrátě hl.m.Prahy. Zatím je ale prvořadou prioritou MČ škola.

Paní Ing. Nigrinová (místostarostka) uvedla, že si velmi váží všech příspěvků našeho OS do zpravodaje MČ. Zmínila podporu obce na přípravě akce „naučná stezka“, kde bude konkrétní pomoc. Dále nabídla pomoc i prostory pro využití galerie v Chaberském dvoře na propagaci památek.

Diskuse:

- Pí. Mgr. Mrňavá hovořila o téměř hotové „brožuře o kostele a další připravované brožurce o Chabrech, ve které budou zahrnuty všechny památky na území obce. Zmínila i několik nápadů a návrhů na spolupráci a pomoc od obce. Dále informovala o připravované akci „naučná stezka“, na které bude velice úzce spolupracovat škola.

- Pí. Mgr. Pištorová krátce zmínila podporu církve i obce našemu sdružení. Vyzdvihla, že naši členové přistupují s určitou pokorou k duchovní památce a dobrovolně a bez nároků na odměnu se věnují památkám. Poděkovala předsedkyni pí. Snížkové za dosavadní činnost a prezentaci OS v mediích.

- Pí. Snížková reagovala na předchozí vystoupení a uvedla, že sama by pomoc na záchranu kostela nezvládla. Vyzdvihla dále starší členy, bez kterých by práce v OS také nebyla možná. Dále je důležitá rovněž i spolupráce s Mladými ochránci přírody, s místní školou i věřícími. Ke konci vystoupení poděkovala i p. Malému, který má vůči našemu sdružení vždy velmi vstřícný přístup.

- P. Slušný ještě doplnil diskusi o poděkování rodině Němcových za zapůjčování Knorrova statku pro akce našeho sdružení.

- Pí. Dufková vznesla dotaz na možnost koupě nového DVD. Odpověď – toto je zatím jen podpůrný materiál pro žádost o grant. Konečná verze není ještě dokončena.

- P. Petrásek jako přírodovědec (ornitolog) hovořil o vyvěšování budek pro ptactvo v Chabrech i mimo ně. Jedná se již celkem o 100 ks budek. Vznesl dotaz na pana starostu ohledně plánovaných úprav porostů v třešňovce za hřbitovem v souvislosti s možným ničením budek. Odpověď – jistě budou tyto plánované úpravy šetrné k přírodě a nebude docházet k ničení.


Na závěr výroční schůze bylo poděkováno všem přítomným hostům i členům sdružení za dosavadní činnost, spolupráci a pomoc. Tím byly vyčerpány veškeré body programu a schůze byla ukončena v 19,45 hodin.
Zapsal Plhoň
Ověřily Snížková, Pištorová
Dne 30. března 2011