REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI


 Rekonstrukce ohradní zdi kostela

Již několik let byla plánovaná oprava zdi kostela, která byly v havarijním stavu.
Dvě části poškozeného zdiva u kostela byly zbourány do základů, očištěné kameny posléze druhotně použity na jejich rekonstrukci. Celá akce probíhala pod dohledem památkářů a archeologů. Práce postupovaly svižným tempem, a tak rozebrání havarijních částí stavby a jejich znovupostavení se stihlo během jednoho měsíce. Nová zeď nyní vysychá a po té bude opět ohozena. Postupem času by měla být opravena celá ohradní zeď i s odtokem vody podél stavby a zabezpečením statiky. Rozpočet na projekt rekonstrukce celé zdi okolo kostela je 4,5 mil Kč.
V příštích letech bude tedy záležet na získání financí z grantů Ministerstva kultury, Magistrátu hl. m. Prahy a spoluúčasti vlastníka – církve. Na stavbu bude nezbytné přispět též sponzorskými dary.
Jsme velmi rádi, že se konečně začalo s opravami areálu nejstarší chaberské pamětihodnosti.

REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI KOSTELA
V říjnu a listopadu roku 2020 proběhla oprava prvního úseku ohradní zdi kostela, která již byla v havarijním stavu. Na projektu současné opravy se tentokrát podíleli i naši chaberští spoluobčané architekt Ing. arch. Zdeněk Žilka a statik Ing. Jan Zima.
Zeptala jsem se Honzy Zimy, jak oprava ohradní zdi probíhala, jestli ji provázely nějaké problémy či překvapení?
Naposledy byl celý areál kostela opravován před 47 lety. U ohradní zdi tehdy bylo provedeno povrchové vyspravení omítek, zakrytí koruny zdi z cihel kladených naplocho bylo nahrazeno prejzovou krytinou a po vnějším obvodu zdi byl vybetonován okapní chodníček. Do vlastního zdiva ohradní zdi bylo zasahováno minimálně. Z navržené současné opravy celé ohradní zdi byla s ohledem na omezené finanční prostředky (grant) realizována pouze první etapa, oprava dvou nejvíce narušených částí, východně a západně od zvonice. Zdivo zde bylo narušeno do té míry, že nebylo technicky možné tyto úseky zdi zachovat a pouze je opravit. Proto byly tyto části vybourány a nově vyzděny. Při bourání bylo zjištěno, že zeď byla v těchto místech velmi mělce založena, okolo 30 cm, což byla i jedna z příčin poruch. Výkopy pro prohloubené základy provedli archeologové a ti zde objevili několik zajímavostí. Na straně východně od zvonice byly venku před zdí nalezeny kosterní pozůstatky nějakého nešťastníka, který nesměl být pochován za zdí v posvěcené půdě. Pod ubouranou zdí bylo nalezeno torzo staršího kamenného základu, který dál pokračoval jižním směrem mimo areál kostela. Obdobný starší základ křižující ohradní zeď byl zastižen i západně od zvonice, na okraji bourané části. Možná se jedná o pozůstatek někdejší fary, zaniklé během husitských bouří. Nová zeď měla být vyzděna z očištěného kamene z bourané zdi. Ale použitelného kamene po rozebrání zdi moc nezbylo a tak větší část musela být vyzděna z kamene náhradního. Jako nejvhodnější byl vybrán odolný spilit z blízkého lomu u Odolené Vody. Původní kámen se použil hlavně pro vyzdění lícových partií zdi. Po sejmutí omítek a ubourání projektem určených částí zdi bylo zjištěno, že úsek západně vedle zvonice, který měl být původně ponechán, je rovněž ve velmi špatném stavu. Zeď je zde roztržena uvnitř hmoty téměř na celou svou výšku. Venkovní strana již byla v minulosti opravována, ale vysprávka nemá kvalitní vazbu a je od vnitřku zdi odtržena. Už teď z ní vypadávají kameny a časem by se jistě zřítila celá. Tento úsek tedy bude nutno v další etapě oprav rovněž vybourat a nově vyzdít. Koruna zdi byla provizorně zakryta lepenkou, aby do ní přes zimu nezatékalo. V další fázi budou provedeny nové omítky a koruna zdi bude nově zakryta prejzy. Práce prováděla chaberská firma FF- projekty a stavby a za sebe mohu konstatovat, že práce byly prováděny velmi pečlivě a kvalitně a spolupráce dodavatele se mnou jako s projektantem byla na velmi dobré úrovni. I když oprava celé ohradní zdi ještě zdaleka není u konce, oprava této části odstranila hrozbu větší havárie a výrazně zvýšila bezpečnost prostranství pod ohradní zdí. A to je dobrým znamením pro toto místo i do budoucnosti.
Děkuji Janu Zimovi za odborný popis. Ráda bych také zmínila, že na spoluúčast grantu přispělo Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (ze svého konta a darů občanů) 50 tis. Kč, stejnou částkou přispěla též MČ Dolní Chabry. Opravy budou pokračovat za předpokladu, že bude získán další grant a peníze na jeho spoluúčast. Děkujeme všem, kteří finančně podporujete opravy kostela.
Za OS na ochranu památek v Dolních Chabrech Jana Snížková