Oprava ohradní zdi

PODAŘILO SE SPOLEČNÝMI SILAMI

Dlouho plánované opravy části havarijní zdi u kostela v Chabrech jsou hotové. I přes nelehké shánění financí se podařilo běhen června a července 2023. Výsledná práce stavební firmy vypadá opravdu skvěle. 
Do poslední chvíle jsme netušili, jestli jen část získaného havarijního grantu Ministerstva kultury pokryje opravy zdi i s archeologickým průzkumem, který je u našeho kostela povinný. Po společné dohodě farnosti, MČ a OSOP na spolufinancování se práce rozběhly hned v červnu. Archeologický průzkum pod zdí přislíbila financovat MČ, práce na stavbě platí farnost s přispěním OSOP. Je skvělé, když je společná domluva i k opravám historických staveb, které zanecháme dalším generacím.
Poděkování náleží faráři Petru Havlíkovi, který jak žádosti o granty tak opravy rozpohyboval společně se stavebním technikem Arcibiskupství Davidem Dlabalem.
Také všem, kteří přispívají na konto OSOP a dobrovolnými příspěvky na našich akcí.
Věříme, že se podaří v záchraně kostela pokračovat i v příštím roce.ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM POD OHRADNÍ ZDÍ

Součástí oprav ohradní zdi u kostela byl též povinný archeologický průzkum realizovaný zaměstanci NPÚ Praha.
Pod základy zdi, archeologové provedli tři sondy, ve kterých došlo k prohloubení až na úroveň geologického podloží. Z liniového příkopu byly vyzvednuty movité archeologické nálezy s úlomky středověké keramiky. Průzkumem bylo zjištěno, že pod zdí se nalézá liniový středověký objekt - příkop zasypaný asi ve 12. století, který patrně souvisí s ohrazením někdejšího hřbitova snad s předchozím svatostánkem. Hroby ani zděné konstrukce objeveny nebyly.
Zajímavý pohled se naskytl také při zbouráním části zdi, která navazovala přímo na stavbu zvonice. Zde byla odhalena původní zeď zvonice, která byla přizděna pláštěm s cihel asi v 50 - 60 letech 20. století.(To odpovídá opravám zvonice v roce 1950, kdy se přes Chabry přehnala ohromná vichřice a zvonice byla zbořena).

Pro zajímavost bych ještě připomněla, že nynější kostel byl postaven okolo roku 1180, a zvonice až v 17. století. Příkop mohl tedy chránit ještě předchozí sakrální stavby.
Podrobná zpráva archeologů bude zpracována na podzim letošního roku.

zapsala: Jana Snížková