Archeologický průzkum u kostela

 ARCHEOLOGICKÉ SONDY U KOSTELA

Začátkem měsíce července byly v Dolních Chabrech, u kostela, vně ohradní zdi archeology z pražského pracoviště Národního památkového ústavu provedeny tři zjišťovací sondy. Důvodem archeologického výzkumu bylo zjistit charakter a způsob založení ohradní zdi, v místech, kde dojde k její opravě. Ta se má uskutečnit ještě v letošním roce.
Co odhalily zkoumané sondy, nám prozradil archeolog Mgr. Jan Havrda.

Zjišťovací sondy byly položeny v místech s narušenou statikou východně i západně od zvonice při vnějším líci ohradní zdi. V prostřední sondě u jihovýchodního nároží hřbitova byl odkryt nehluboký příkop, který patrně vymezoval původně kostelní areál. Bohužel malý počet nálezů stěžuje jeho detailnější časové zařazení. Zajímavé je, že v nejzápadnější zjišťovací sondě se tento příkop, jehož průběh je znám ze starší archeologické dokumentace, neprojevil. Toto místo navíc bylo narušeno jámou z poloviny 20. století.
V nejvýchodnější sondě byla kromě reliktů starších zděných konstrukcí, které překryla novověká ohradní zeď, nalezena hrobová jáma zahloubená do skály. Terén zde byl uměle snížen někdy v průběhu novověku a to o cca 1 metr, proto se hrob nalézal v nevelké hloubce. V hrobu se nalézaly ostatky dospělé osoby a u její hlavy bylo položeno velmi malé dítě. U pochovaných nebyla nalezena žádná výbava (šperky, předměty osobní potřeby) a ani v zásypu nebyly nalezeny žádné artefakty (např. zlomky keramiky), které by umožnily hrob alespoň rámcově datovat. Proto bude učiněn pokus jeho stáří zjistit s využitím radiouhlíkového datování.
U odkrytého hrobu se nabízí několik možností interpretace. Pohřeb může pocházet z doby, kdy hřbitov sahal více k východu. Jeho plocha byla zmenšena po postavení východního úseku hřbitovní zdi někdy v průběhu novověku. Objevený hrob by byl současný s několika středověkými hroby nalezenými v 70. letech východně od ohradní hřbitovní zdi.
V případě, že by stáří kostí bylo novověké, to určí plánovaná analýza 14C, lze uvažovat i o možnosti, že nalezené ostatky byly pohřbeny mimo posvěcenou půdu farního hřbitova - vně již existující ohradní zdi - záměrně. Vně hřbitovní zdi bývala ukládána těla zločinců, sebevrahů, eventuálně osob nepokřtěných či jinak se vydělující z tehdejší obce.
Podrobnosti o archeologických výzkumech dnešních i ze 70. let 20. století se dozvíte při plánované přednášce v chaberském kostele Stětí sv. Jana Křtitele 19. září 2020 v rámci Dnů evropského dědictví.

J.S.

Pom 14 dnech, po rozboru lebky kostry nalezené za ohradní zdí, přišla od archeologů zpráva s fotem:
Máme předběžné antropologické určení dospělého jedince v nalezeném hrobu, podle nějž se jedná o muže mezi třiceti a čtyřiceti lety. Tím hypotéza o matce a dítěti padá. Posílám Vám naše dvě fotky a doufám, že se do krásných Chaber zase podíváme.
Zdraví Egon Ditmar